1 –TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door derden (hierna te noemen: “de wederpartij”) aan EngelsEvents (hierna: EngelsEvents) en alle opdrachten aan en overeenkomsten met de wederpartij, waarbij EngelsEvents zaken koopt, huurt of in bruikleen neemt van de wederpartij, of aan de wederpartij opdracht geeft tot het (doen) verrichten van diensten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Indien de wederpartij gebruik maakt van eigen algemene voorwaarden, binden deze EngelsEvents niet, tenzij EngelsEvents deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Eventuele toepasselijkheid van voornoemde algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de Algemene Inkoopvoorwaarden van EngelsEvents onverlet.

1.3 EngelsEvents is ten allen tijden bevoegd deze Algemene Inkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

2 –AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van de wederpartij dienen schriftelijk te geschieden en zijn bindend, met dien verstande, dat deze van kracht blijven tot minimaal een (1) week na ontvangst door EngelsEvents van de betreffende aanbieding.

2.2 Alle kosten gemoeid met het opstellen van een aanbieding zijn voor rekening van de wederpartij.

2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand door het geven van een schriftelijke opdracht door EngelsEvents aan de wederpartij, al dan niet naar aanleiding van een aanbieding van de wederpartij, gevolgd door de schriftelijke bevestiging van de wederpartij. In afwijking van het voorgaande is EngelsEvents gerechtigd om, ter harre keuze, de wederpartij een mondelinge opdracht te verstrekken.

2.4 Indien bevestiging van de wederpartij afwijkt van de oorspronkelijke opdracht van EngelsEvents, komt een overeenkomst slechts tot stand nadat EngelsEvents zich nadrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord heeft verklaard

 

3 –INFORMATIEVERPLICHTING

3.1 De wederpartij is verplicht om (i) alle door EngelsEvents gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de beoordeling van enige aanbieding van de wederpartij, de voorbereiding van de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn, onverwijld aan EngelsEvents volledig en correct te verschaffen. EngelsEvents zal op grond hiervan de aanbieding van de wederpartij beoordelen en eventueel een overeenkomst aangaan. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de door de wederpartij verschafte gegevens, inlichtingen en/of bescheiden niet volledig of niet correct blijken te zijn, is de wederpartij zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim en zal EngelsEvents gerechtigd zijn om –naar eigen keuze –de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, c.q. haar eigen verplichtingen op te schorten.

 

4 –LEVERING

4.1 Levering dient Delivery Duty Paid te geschieden, volgens de meest recente Incoterms® rules. De levering dient uiterlijk op de overeengekomen datum, tijdstip en plaats of binnen de overeengekomen termijn te geschieden, bij afwijking waarvan de wederpartij in verzuim zal zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is. De wederpartij is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van ieder verzuim van de wederpartij.

4.2 EngelsEvents is niet gehouden om geleverde zaken bij ontvangst of bij ingebruikname nader te inspecteren.

4.3 Indien EngelsEvents zaken van de wederpartij koopt, gaat het eigendomsrecht bij levering op EngelsEvents over.

 

5 –VERGUNNINGEN, NORMEN, RICHTLIJNEN EN AANWIJZINGEN

5.1 De wederpartij staat er jegens EngelsEvents voor in dat de wederpartij en de door de wederpartij te leveren zaken, c.q. diensten volledig voldoen aan alle vereisten van overheidswege, c.q. overige normen en richtlijnen.

5.2 Indien de diensten van de wederpartij bestaan uit het ontwerpen, bouwen, leveren, verhuren of anderszins gebruiken van tenten en/of andere tijdelijke overkappingen, dan staat de wederpartij –onverminderd hetgeen is bepaald in 5.1 –er jegens EngelsEvents voor in dat zij volledig voldoet aan de VoorwaardenTenten welke aan de wederpartij ter hand zijn gesteld. Indien de diensten van de wederpartij bestaan uit het ontwerpen, bouwen, leveren, verhuren of anderszins gebruiken van tijdelijke constructies (niet zijnde tenten of overkappingen), dan staat de wederpartij –onverminderd hetgeen is bepaald in 5.1 –er jegens EngelsEvents voor in dat zij volledig voldoet aan de Voorwaarden Tijdelijke Constructies welke aan de wederpartij ter hand zijn gesteld.

5.3 De wederpartij garandeert over alle vergunningen te beschikken welke vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met EngelsEvents. De wederpartij zal desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan EngelsEvents ter beschikking stellen.

5.4 De wederpartij vrijwaart EngelsEvents van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband met en alle schade die het gevolg is van het niet of niet naar behoren naleven van enig wettelijk voorschrift, enige vergunningsvoorwaarde of enig vereiste van overheidswege, c.q. overige norm of richtlijn.

5.5 De wederpartij staat er jegens EngelsEvents voor in dat de wederpartij en al haar personeel of andere door de wederpartij ingeschakelde opdrachtnemers te allen tijde handelt conform en haar verplichtingen nakomt uit de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Arbowet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), Wet op de Identificatieplicht (WID) en branche-specifieke regelgeving en richtlijnen. De wederpartij staat er voor in dat alle belastingen en/of premies ter zake van door hem ingeschakeld personeel zijn voldaan en zij vrijwaart EngelsEvents voor iedere aanspraak in dit verband. EngelsEvents zal nimmer kunnen worden aangemerkt als de opdrachtgever of werkgever van personeel of opdrachtnemers van de wederpartij.

5.6 De wederpartij is aansprakelijk voor en vrijwaart EngelsEvents voor iedere boete als gevolg van iedere overtreding geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, en voornoemde boetes zullen onverwijld door EngelsEvents worden doorbelast aan de wederpartij.

5.7 De wederpartij is jegens EngelsEvents verplicht om alle redelijke aanwijzingen van EngelsEvents in verband met de uitvoering van de overeenkomst onverwijld op te volgen.

 

6 –GARANTIE, ONDERHOUD

6.1 De wederpartij staat er jegens EngelsEvents voor in dat de geleverde zaken, c.q. verrichte diensten, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het door EngelsEvents aangegeven doel en zij is jegens EngelsEvents aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die het gevolg mocht zijn van dergelijke gebreken. Onverminderd enig ander aan EngelsEvents toekomend recht, zal de wederpartij ieder gebrek aan het geleverde op eerste verzoek van EngelsEvents onverwijld herstellen en zal EngelsEvents bevoegd zijn haar betaling op te schorten totdat herstel van het gebrek is voltooid.

6.2 De wederpartij vrijwaart EngelsEvents van alle aanspraken van derden die direct of indirect het gevolg mochten zijn van enig gebrek aan de geleverde zaken, c.q. verrichte diensten. Ook vrijwaart de wederpartij EngelsEvents tegen alle aanspraken van derden die menen enig recht met betrekking tot de geleverde zaken, c.q. verrichte diensten te hebben en de wederpartij staat er jegens EngelsEvents voor in, dat zij zonder enige belemmering gebruik kan maken van de geleverde zaken, c.q. verrichte diensten.

6.3 De wederpartij zal op eerste verzoek van EngelsEvents onderhoud plegen aan de geleverde zaken, in de mate, gedurende de termijn en tegen een vergoeding, zoals gebruikelijk in de betreffende branche.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De wederpartij is bekend met en houdt in de uitvoering van de overeenkomst rekening met de branche-specifieke werkomstandigheden, zoals omstandigheden die eigen zijn aan (outdoor) festivalterreinen en grote productielocaties, en de daarmee verband houdende risico’s van diefstal, beschadiging of verlies van zaken. De wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen dergelijke risico’s.

7.2 De wederpartij is aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van de geleverde zaken voor zover deze door EngelsEvents worden gehuurd of in bruikleen van de wederpartij worden genomen indien en zodra deze door de wederpartij aan EngelsEvents ter beschikking worden gesteld, waaronder schade toegebracht door bezoekers, artiesten of andere leveranciers aanwezig op een evenement van EngelsEvents, tenzij diefstal, beschadiging en verlies door grove schuld of opzet van EngelsEvents heeft plaatsgevonden.

7.3 Voor zover EngelsEvents op welke grond dan ook jegens de wederpartij aansprakelijk mocht zijn voor enige door de wederpartij geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de door partijen overeengekomen prestatie en, voor zover de factuurwaarde van deze prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van EngelsEvents zou worden uitgekeerd. Op eerste schriftelijk verzoek van de wederpartij zal EngelsEvents een afschrift van de verzekeringspolis en verzekeringsvoorwaarden aan de wederpartij ter hand stellen.

7.4 De wederpartij is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van, of in verband met, (de op- en afbouw van) het evenement waarop de overeengekomen prestatie betrekking heeft, toegebracht door medewerkers of zaken van de wederpartij aan: (i) bezoekers van het evenement, c.q. medewerkers en zaken van EngelsEvents, c.q. andere wederpartijen van EngelsEvents en de locatie (en toebehoren) van het evenement en alle zaken die zich in verband met het evenement op de locatie bevinden. De wederpartij is verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke (WA-)verzekering af te sluiten. Op eerste schriftelijke verzoek van EngelsEvents zal de wederpartij een afschrift van de verzekeringspolis en verzekeringsvoorwaarden aan EngelsEvents ter hand stellen.

7.5 De wederpartij zal EngelsEvents vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor de wederpartij ingevolge het bovenstaande aansprakelijk is.7.6In verband met de aanspraken van partijen uit hoofde van de overeenkomst, dan wel andere aanspraken die verband houden met de prestatie van de wederpartij, is de administratie van EngelsEvents beslissend, behoudens onomstotelijk tegenbewijs door de wederpartij.

 

8 –UITBESTEDING, WIJZIGINGEN EN MEERWERK

8.1 De wederpartij is niet gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van EngelsEvents.

8.2 Indien de wederpartij de uitvoering van de overeenkomst aan een derde uitbesteedt, blijft de wederpartij jegens EngelsEvents aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de overeenkomst.

8.3 (Prijs)wijzigingen en/of meerwerk behoeven steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van EngelsEvents.

 

9 –BETALING

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is betaling door EngelsEvents eerst verschuldigd binnen 30 dagen nadat EngelsEvents een factuur van de wederpartij heeft ontvangen onder de voorwaarde dat levering en een behoorlijke nakoming door de wederpartij van haar verplichtingen heeft plaatsgevonden.

 

10 –OVERMACHT

10.1 EngelsEvents is jegens de wederpartij niet tot afname van de door de wederpartij bedongen prestatie en ook voor het overige niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, indien EngelsEvents het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden als gevolg van overmacht aan de zijde van EngelsEvents, waaronder in ieder geval een of meerdere van de navolgende omstandigheden: arbeidsongeschiktheid van, c.q. het tekortschieten in de nakoming door de artiest(en) van zijn verplichtingen, het tekortschieten door (andere) wederpartijen van EngelsEvents in de nakoming van hun verplichtingen, maatregelen van overheidswege, transportmoeilijkheden, brand, staking, werkonderbreking, epidemie, sluiting van de plaats van het evenement, onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de plaats van het evenement, oproer, oorlogsomstandigheden of dreiging van) een terroristische aanval, nationale rouw als gevolg van het overlijden van een lid van et koninklijk huis of regering, extreme weersomstandigheden en alle overige van de wil van onafhankelijke omstandigheden

10.2 In geval van overmacht heeft EngelsEvents het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat EngelsEvents gehouden is tot enige vergoeding van schade of anderszins. Indien en zover EngelsEvents reeds enige aanbetaling aan de wederpartij heeft verricht, zal de wederpartij deze aan EngelsEvents restitueren, behoudens voorzover deze ver oeding betrekking heeft op enige reeds door de wederpartij verrichte prestatie.

10.3 De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om zich op overmacht aan zijn zijde te beroepen, indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krchatens de wet of in de in het verkeer geldende opvatting of ingevolge het onderstaande voor zijn rekening komt. Partijen verstaan uitdrukkelijk niet onder overmacht aan de zijde van de wederpartij de navolgende omstandigheden: niet of niet tijdig presteren door enige toeleverancier of andere opdrachtnemer van de wederpartij;personeelstekort, staking, ziekt verzuim, productiestoring en brand in het bedrijf van de wederpartij;ongeschiktheid van of gebrek en aan hulp-en (transport)middelen en andere zaken waarvan de wederpartij gebruik maakt bij e uitvoering van de overeenkomst;gedragingen van personen waarvan de wederpartij gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst;transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, stagnatie van vervoer met door de wederpartij gekozen transportmiddelen;verlies of beschadiging van materiaal tijdens transport door of namens de wederpartij ;overheidsmaatregelen, waaronder in-, uit-en doorvoerverboden van door de wederpartij te leveren zaken;niet voldoen aan vereisten van overheidswege, c.q. vergunningvereisten, overige normen en richtlijnen door de wederpartij.

10.4 Indien de wederpartij zich jegens EngelsEvents op enigerlei grond, terecht of onterecht, op overmacht beroept, dan heeft EngelsEvents het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke krachtens ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden zonder dat EngelsEvents gehouden is tot enige schadevergoeding van schade of anderszins. Indien en voorzover EngelsEvents reeds enige betaling aan de wederpartij heeft verricht, zal de wederpartij deze aan EngelsEvents restitueren, ook indien deze vergoeding betrekking heeft op enige reeds door de wederpartij verrichte prestatie.

 

11 –INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1 Voor zover als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst sprake zou zijn van enig object van auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, is zulks verondersteld te zijn begrepen in de door partijen overeengekomen vergoeding en wordt het volledige intellectueel eigendomsrecht op en belang in door de wederpartij overgedragen aan EngelsEvents, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door EngelsEvents reeds bij voorbaat door EngelsEvents wordt aanvaard. Indien overdracht niet mogelijk is, verleent de wederpartij EngelsEvents een exclusieve eeuwigdurende licentie van voornoemde rechten en (toekomstige) exploitatiewijzen, waarvoor de vergoeding is verondersteld te zijn begrepen in de door partijen overeengekomen vergoeding. EngelsEvents zal naar eigen inzicht bepalen op welke wijze en in welke mate zij van voornoemde licentie gebruik zal maken.

11.2 Indien en in zoverre op de geleverde goederen en/of diensten reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten van de wederpartij rusten, zal de wederpartij EngelsEvents hierbij een kosteloze eeuwigdurende licentie verlenen aangaande deze rechten. De wederpartij staat ervoor in dat de geleverde goederen en/of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, en vrijwaart EngelsEvents volledig van aanspraken van derden in dit verband.

11.3 Voor zover ter zake van de in artikelen 11.1 en 11.2bedoelde overdracht of licentiëring nog de nadere medewerking van de wederpartij, c.q. nadere formaliteiten nodig zijn, verleent de wederpartij een onherroepelijke volmacht aan EngelsEvents om uit naam van de wederpartij eventuele akten te laten passeren die noodzakelijk zijn voor de overdracht of licentiëring, waaronder maar niet beperkt tot het opmaken van een exclusieve licentie-akte, en zal de wederpartij haar medewerking verlenen op straffe van verbeurte van een direct aan EngelsEvents verschuldigde boete van € 10.000,-per keer.

 

12 –GEHEIMHOUDING

12.1 Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden van vertrouwelijke aard welke zij van de andere partij heeft ontvangen.

 

13 –INGEBREKESTELLING

13.1 EngelsEvents is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij, indien zij geen gehoor geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling door de wederpartij en voor de nakoming daarbij een redelijke termijn van tenminste veertien (14) dagen is gesteld.

 

14 –PARTIËLE NIETIGHEID

14.1 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden niet aan.

 

15 –ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

15.1 Elke partij bij de overeenkomst is gerechtigd om de overeenkomst, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan haar wederpartij te ontbinden, dan wel –naar eigen keuze –de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst surseance van betaling aanvraagt; wederpartij van enige partij bij de overeenkomst faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst onder curatele wordt gesteld of overlijdt;.de rechtspersoon of andere rechtsvorm van enige partij de overeenkomst wordt ontbonden, dan wel indien de onderneming van de wederpartij van enige partij bij de overeenkomst haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of aan een derde overdraagt.

 

16 –TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen die verband houden met de overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

16.3 Bij afwijkingen of interpretatieverschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene inkoopvoorwaarden en de vertaling in de Engelse taal, zal de Nederlandse tekst te alle tijden doorslaggevend en bindend zijn.